Wednesday, April 22, 2009

KENYATAAN AKHBAR


RABU, 22 APRIL 2009KERAJAAN SELANGOR TAMATKAN PERBALAHAN PENDUDUKAN TANAH DENGAN KAUM TEMUAN DALAM KES SAGONG TASI

SHAH ALAM: Mesyuarat Ahli Majlis Mesyuarat Kerajan Negeri (AMMKN / EXCO) hari inimemutuskan untuk menarik balik rayuan Kerajaan Negeri kepada Mahkamah Persekutuanberkaitan kes Sagong Tase pada tahun 1995, yang melibatkan pendudukan tanah pusaka kaumTemuan seluas 38.477 ekar di Bukit Tampoi, Dengkil.

Kerajaan Negeri percaya keputusan Rayuan Mahkamah yang menyatakan bahawa pendudukantanah tersebut tidak sah dan kaum Temuan berhak mendapat ganti rugi, hendaklah dihormati.Ekoran keputusan tersebut, esok Penasihat Undang-Undang Kerajaan Negeri bakal menemuiMahkamah Persekutuan bagi memberitahu hasrat Kerajaan Negeri menariki balik kes tersebut.

Kerajaan Negeri memang memberi perhatian terhadap perkara yang dibangkitkan dalampenghakiman Mahkamah Rayuan dalam hal menggazet tanah pusaka Orang Asli dan membentuk Jawatankuasa Khas Tanah Orang Asli – yang bakal dilancarkan pada 4 Mei 2009 – bagi mengkajisoal tanah dan isu-isu lain yang berkaitan. Sebagai tambahan, Kerajaan Negeri juga sedangmengkaji keperluan meminda enakmen khas untuk melindungi hak-hak kepentingan Orang Asliberhubung pendudukan tanah pusaka.

Kerajaan Negeri Pakatan Rakyat Selangor berharap keputusan ini mampu mengeratkan hubungankeraja yang diperlukan bagi menangani banyak masalah yang berkaitan Orang Asli yang semakindipinggirkan daripada arus pembangunan. Kerajaan Negeri percaya usaha melindungi hak-haktanah pusaka rakyat pribumi sebagai langkah ini yang tepat dan berazam untuk memberikan layanan yang adil kepada komuniti Orang Asli oleh sebab mereka pun berhak menerima layananyang saksama sebagaimana dinikmati oleh warganegara Malaysia lainnya.

TAN SRI DATO’ ABDUL KHALID BIN IBRAHIM
MENTERI BESAR SELANGOR

No comments: